1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup prostredníctvo webového rozhrania umiestneného na webovej stránke www.lignum.sk (ďalej len „internetový obchod“) a pre telefonické a mailové objednávky. Upresňuje práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Ako také sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ v zmysle § 52 odst. 4 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníku, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), riadia sa zmluvné vzťahy, ktoré tieto všeobecné obchodné podmienky neupravujú, Občianskym zákonníkom, Zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a Zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri distančných zmluvách“).

Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa zmluvné vzťahy obchodnými podmienkami v rozsahu, v akých sa ho týkajú a Zákonom č. 513/1991 Zb. obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
 

2. Vymedzenie pojmov

Predávajúci je spoločnosť

Lignum.sk s.r.o.

Zvolenská cesta 4265/157

974 05 Banská Bystrica - Kráľová

Slovenská republika

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 39954/S

IČO: 53 383 982

DIČ: 2121357722,

IČ DPH: SK2121357722

e-mail: obchod@lignum.sk

tel: +421 907 708 801

adresa predajne: Zvolenská cesta 4265/157, 974 05 Banská Bystrica - Kráľová

Kupujúci je zákazník internetového obchodu.

Spotrebiteľ je kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, nakupuje výrobky pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti a tovar jej neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.

Podnikateľ je kupujúci, ktorý nakupuje výrobky za účelom svojho podnikania.

 

3. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci môže vykonať objednávku tovaru týmito spôsobmi:

  • vytvorením objednávky v internetovom obchode (s registráciou alebo bez registrácie)
  • telefonicky
  • prostredníctvom e-mailu

Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená v okamihu doručenia záväzného potvrdenia predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy (čiže s objednávkou) formou e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu kupujúceho. Takéto záväzné potvrdenie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy a údaje o konečnej cene tovaru a/alebo iných služieb. Okamihom uzavretia kúpnej zmluvy je kúpna zmluva pre zmluvné strany záväzná.

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Ďalej kupujúci odoslaním objednávky berie na vedomie, že objednávka je spojená s povinnosťou platby. S týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom sa môže kupujúci dostatočným spôsobom oboznámiť pred vlastným uskutočnením objednávky.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov, ktoré v objednávke zadal.

V prípade zmeny objednávky, ak sa na zmene objednávky kupujúcim s predávajúcim dohodnú, je takto zmenená objednávka záväzná pre obe zmluvné strany okamihom potvrdenia zmeny objednávky predávajúcim. Predávajúci nie je povinný akceptovať zmenu objednávky v okamihu, keď už odovzdal tovar podľa pôvodnej objednávky externému prepravcovi.
 

4. Cena

Cena uvedená pri ponúkaných tovaroch je uvedená vrátene dane z pridanej hodnoty ako aj vrátane iných daní a poplatkov. Cena môže byť uvedená buď vrátane nákladov súvisiacich s dopravou alebo bez nákladov súvisiacich s dopravou, čo je uvedené v detaile tovaru. Cena neobsahuje náklady súvisiace so spôsobom úhrady a spôsobom doručenia, nakoľko tieto sa nedajú určiť vopred a závisia od voľby kupujúceho. Konečná cena bude závisieť od spôsobu doručenia, ktorý si zvolí kupujúci pri objednávke tovaru. Konečná suma je kupujúcemu vyčíslená pri zvolení konkrétneho spôsobu doručenia.

 

5. Platobné podmienky

Spôsob platby za objednávku si kupujúci zvolí pri vytváraní objednávky v nákupnom košíku v časti Doručenie a platba. Podľa toho aký spôsob a miesto doručenia si kupujúci zvolil, ponúknu sa mu rôzne možnosti platby za objednávku. Medzi týmito možnosťami platby sú platby:

platobnou kartou – po vytvorení objednávky bude kupujúci presmerovaný na bezpečnú platobnú bránu, kde zadá potrebné údaje zo svojej karty. Pokiaľ je platba autorizovaná, platba prebehne okamžite. Platba je možná kartami VISA, Mastercard a Maestro.

prevodom na účet – po prijatí a odsúhlasení objednávky predávajúcim, zašle predávajúci kupujúcemu na e-mail uvedený v objednávke, číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatí kupujúci vopred na uvedený bankový účet.

dobierka – v prípade , že si kupujúci si zvolí aj rozvoz, sumu za tovar zaplatí kupujúci prepravcovi pri prevzatí tovaru. Kupujúci zaplatí v hotovosti, alebo v niektorých prípadoch je možné zaplatiť platobnou kartou. O možnosti zaplatiť prepravcovi okrem hotovosti aj platobnou kartou bude kupujúci vopred oboznámený. V prípade rozvozu cudzími zmluvnými prepravnými spoločnosťami je dobierka spoplatnená.

pri prevzatí – v prípade, že si kupujúci zvolí osobný odber v našej predajni, môže zaplatiť v hotovosti alebo platobnou kartou pri prevzatí tovaru.

 

6. Dodanie tovaru

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu cenu. Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, akosti a prevedení.

Dodacia lehota je do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy, teda od potvrdenia objednávky predávajúcim.

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. Predávajúci preverí dostupnosť tovaru vo svojich skladoch a odošle kupujúcemu záväzné potvrdenie objednávky na e-mail. V prípade, že sa tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa sním na ďalšom postupe.

Predávajúci dodáva svoj tovar buď nákladnými vozidlami predávajúceho, alebo cudzími zmluvnými prepravnými spoločnosťami na miesto, ktoré si kupujúci určil v objednávke. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Ak si kupujúci v objednávke zvolí osobný odber tovaru, môže si ho vyzdvihnúť v predajni, v čase, ktorý si s ním predávajúci dohodne.

 

7. Odstúpenie od zmluvy

V zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom právo od Zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie 14 dňová lehota na odstúpenie od zmluvy. Kto je spotrebiteľ je uvedené v časti 2. tohto dokumentu.

Postup pri odstúpení od zmluvy je taký, že spotrebiteľ zašle písomne na e-mailovú alebo korešpondenčnú adresu predávajúceho jednoznačné vyhlásenie, že odstupuje od zmluvy, v ktorom musí uviesť údaje o predávajúcom z časti 2. tohto dokumentu, údaje o spotrebiteľovi, číslo objednávky, dátum nákupu a adresu alebo číslo svojho bankového účtu, na ktorý mu bude vrátená platba za tovar, dátum a podpis.

Po odstúpení od zmluvy budú spotrebiteľovi vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy. Platby budú spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bude predávajúcemu doručené oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy. Vrátenie platieb bude uskutočnené rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri platbe za tovar alebo po dohode so spotrebiteľom aj iným spôsobom platby.

Zároveň s odstúpením od zmluvy je spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 dní zaslať tovar späť. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša spotrebiteľ.

V lehote pre odstúpenie od zmluvy, nie je možné tovar bežným spôsobom používať, iba ho vyskúšať obdobným spôsobom, akým by mohol byť vyskúšaný v kamennom obchode.

Tovar musí byť v pôvodnom stave, fyzicky nepoškodený, nepoškodený nesprávnym skladovaním, nepoškodený živelnou udalosťou, nepoškodený neodbornou manipuláciou, atď.
 

8. Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov kupujúceho alebo iného užívateľa internetového obchodu www.lignum.sk, vrátane podmienok zasielania obchodných oznámení, sa riadia dokumentom o ochrane osobných údajov, ktorého aktuálne znenie nájdete na stránke www.lignum.sk v sekcii Ochrana osobných údajov.

 

9. Reklamačný poriadok

Predávajúci vydáva v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení reklamačný poriadok. V oblasti neupravenej týmto reklamačným poriadkom sa aplikujú všeobecné právne predpisy, vrátane zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“). Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.05.2022.

Reklamačný poriadok upravuje práva spotrebiteľa na uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného prostredníctvom internetového obchodu na webovej stránke www.lignum.sk. Kto je spotrebiteľ je uvedené v časti 2. tohto dokumentu.

Spotrebiteľ má právo zakúpený tovar, na ktorom sa vyskytuje vada reklamovať, a to v rámci zákonnej záručnej doby stanovenej v Občianskom zákonníku. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí spotrebiteľom, teda tovar musí mať akosť, množstvo, mieru a hmotnosť, takú akú predávajúci deklaruje. Predávajúci tiež zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru spotrebiteľom a to v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov.

Je potrebné, aby v prípade reklamácie o tejto skutočnosti spotrebiteľ predávajúceho bezodkladne informoval. Spolu sa dohodnú na ďalšom postupe vybavovania reklamácie.

Pri tovare predávaného za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia kúpna cena.

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má nárok na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí.

Spotrebiteľ pri predkladaní tovaru na reklamáciu doloží doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukáže, že tovar bol kúpený u predávajúceho. Je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu, t.j. aby bol fyzicky nepoškodený, nepoškodený nesprávnym skladovaním, nepoškodený živelnou udalosťou, nepoškodený neodbornou manipuláciou, atď.

Ak ide o odstrániteľnú vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo právo na vrátenie peňazí.

Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá ale nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

 

10. Alternatívne riešenia sporov

Všetky požiadavky kupujúceho, prípadné reklamácie apod., sa predávajúci snaží riadne prerokovať a vyriešiť k obojstrannej spokojnosti.

Pokiaľ by sa však nepodarilo nároky kupujúceho uspokojiť a vznikol tak medzi kupujúcim a predávajúcim spor, alebo ak by sa kupujúci domnieval, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci právo na tzv. alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy o predaji tovaru (ďalej len „spotrebiteľský spor") podľa zákona 391/2015 Z.z. o o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ďalej len „Zákon o ARS“). Kupujúci môže podať návrh spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o ARS.

Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk), alebo iné subjekty zapísané do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR. Bližšie informácie ako postupovať nájde kupujúci na stránke Ministerstva hospodárstva SR v sekcii ochrana spotrebiteľa. V prípade cezhraničného sporu má kupujúci právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum (www.esc-sr.sk), ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

V prípade, že alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu nepovedie k vyriešeniu spotrebiteľského sporu sa samozrejme vždy môže kupujúci obrátiť na súd. Kupujúci ani nemusí možnosť alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu využiť (možno to však odporučiť) a môže sa s riešením spotrebiteľského sporu obrátiť priamo na príslušný súd.

Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,- EUR.

 

11. Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi vykonáva:
 

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 179/46

974 01 Banská Bystrica

+421 48 412 49 69